Általános Szerződési Feltételek


ASZF – Lelektamogato.hu

A Weboldalon történő böngészéssel a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, elismeri, hogy a Weboldal tartalma a Weboldal Üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi és vállalja, hogy annak tartalmát nem használja fel a jelen Felhasználási feltételekben rögzítettektől eltérően.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon és a jelen Felhasználási Feltételekben bármikor módosítást alkalmazzon, illetve a Weboldal elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok kezeléséről és a Cookie-k használatáról a Weboldalon az Adatkezelési Tájékoztatónkból nyerhet részletes tájékoztatást.

Az Üzemeltető:

Kaszás Dóra egyéni vállalkozó
Adószám: 57234953-1-43
Nyilvántartási szám: 55842877
E-mail cím: [email protected]

Tárhelyszolgáltató:

Név: Rackforest Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Web: https://rackforest.com/
E-mail cím: [email protected]

A Weboldal használatának feltételei és szerzői jogok

Ezen Weboldal (www.lelektamogato.hu), annak aloldalai és az Üzemeltető egyéb közösségi oldalainak mindennemű tartalma (egészében és bármely részében is) és az Üzemeltető által biztosított valamennyi tartalom (a továbbiakban együtt: Tartalom) szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő védelem alatt áll, elsődlegesen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A Tartalom jogosultja az Üzemeltető. Oltalom alatt állnak különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szellemi alkotások: a Weboldalon szereplő és egyéb médiafelületeken megjelenített szöveges és grafikus tartalom, képek, videók, hangfelvételek, kérdőívek, hírlevelek, a „Lélektámogató” kereskedelmi elnevezés és az ahhoz kapcsolódó grafikai alkotás, logó (függetlenül attól, hogy ezek védjegyként bejegyzésre kerülnek-e vagy sem), valamint a szoftvertartalom.

A Tartalmat az Üzemeltető kizárólag azzal a céllal teszi közzé, hogy saját szolgáltatását népszerűsítse. A Tartalom felhasználása kizárólag ezzel a céllal összefüggésben engedélyezett. Engedélyezett tehát a Weboldal üzemeltetéséhez szükséges magáncélú tárolása a Tartalomnak a látogatók eszközein és kizárólag az Üzemeltető szolgáltatásainak népszerűsítése céljából a Tartalom nagyobb nyilvánossághoz közvetítése, illetve terjesztése hivatkozás, linkelés, a Weboldal feltüntetése melletti idézés útján az Üzemeltetőnek mint szerzői jogi jogosultnak, illetve a Weboldal domainjének a feltüntetésével, szigorúan az Üzemeltető és szolgáltatása jóhírének megőrzése mellett. Tilos a Tartalom bármely, a fenti céltól eltérő célra történő ingyenes vagy visszterhes felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan a felhasználó vagy harmadik személy haszonszerzését célzó felhasználás. A jelen Felhasználási feltételekben engedélyezetteken kívül a felhasználó nem jogosult a Tartalmat, illetve annak részeit különösen másolni, nyilvánosan közzétenni, előadni, többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, illetve egyéb módon felhasználni, hasznosítani. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben engedélyezett felhasználásokat is megtiltsa egyes személyek vagy felhasználások vonatkozásában.

A Tartalom felhasználásával kapcsolatos korlátozások, illetve az Üzemeltető szellemi alkotáshoz fűződő jogainak megsértése esetén az Üzemeltető jogsértésenként 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint kártérítési, illetve sérelemdíj- minimumot érvényesít a jogsértővel szemben, amit a felhasználó a Weboldal használatával tudomásul vesz.

Szolgáltatások:

A Weboldalon megjelenített bármely akció, díjtétel, ár, szolgáltatásleírás és egyéb, a szolgáltatásra utaló információ nem minősül ajánlatnak, csak tájékoztatásnak. A megrendelés és a Felek megállapodása mindig az Üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevő fél kölcsönös, külön megállapodásával (az Üzemeltető külön nyilatkozatban megtett konkrét ajánlattal és annak elfogadásával) jön létre.

Az „ingyenes tanácsadás” akciót egy személy nem veheti igénybe egynél többször. Ebben a tekintetben egy személynek minősül a megkereső természetes személy és az általa képviselt jogi személy is.

Felelősség:

A Weboldal használatából, valamint jogellenes használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért a Weboldal Üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Kizárjuk a felelősséget minden olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált online tartalmakért, melyekhez a Weboldal oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Weboldalra történő minden olyan utalás/mutatás/belinkelés stb., amely az Üzemeltető tudta és kifejezett előzetes beleegyezése nélkül történik, kizárja a Weboldal és Üzemeltetőjének bármilyen felelősségét.

A törvény által megengedett mértékig az Üzemeltető ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Felhasználó általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;
  • a Weboldal használatának lehetetlensége;
  • és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Üzemeltető szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A Weboldal tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért az Üzemeltető lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. Az Üzemeltető nem vállal helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalat hozzáférhetővé teszi, valamint a tartalom vírusmentesek.

A Weboldal használata feltételezi a felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

 

Küldj üzenetet

Amennyiben bármilyen kérdésed felmerül, ne habozz, küldj emailt!
A küldött üzenetekre legkésőbb 24 órán belül reagálunk.

Telefonszám

+36 70 425 27 58

Helyszín

1056 Budapest
Váci utca 51.

Rendelési idő

Hétfő-Péntek: 9:00-20:00
Szombat: 10:00-14:00